EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa
Informacja o wyborze oferty- zestaw endoskopowy, oprogramowanie
Informacja o wyborze oferty- sprzęt endoskopowy
Ogłoszenie o zamówieniu - wieża endoskopowa, gastroskopy, kolonoskopy, myjnie antyalergiczne do endoskopów, zestawy do rejestracji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów, oprogramowanie do integracji endoskopowego systemu dokumentacji i archiwizacji badań.
Ogłoszenie o zamówieniu - zestaw endoskopowy -1 sztuka, oprogramowanie do obsługi badań endoskopowych- 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - szafka endoskopowa 1 sztuka
Informacja o wyborze oferty- drzwi RTG komplet
Zapytanie ofertowe - Drzwi RTG komplet- 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury 3 m2 w pokoju przygotowania pacjenta do badań tomograficznych.
Ogłoszenie o zamówieniu -Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o wyborze oferty - prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Informacja o wyborze oferty- wózek do zestawów endoskopowych.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa z wieszakami.
Informacja o wyborze oferty- stół endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Stół endoskopowy – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Łóżka reanimacyjne na salę wybudzeń - 3 sztuki.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 2.
Zapytanie ofertowe - wózek do zestawów endoskopowych – 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - STÓŁ ENDOSKOPOWY OPERACYJNY
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o unieważnieniu wyboru dostawcy prac niezbędnych do instalacji tomografu w pomieszczeniu do wykonywania badań tomograficznych z dnia 6.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu-Wyniki prac badawczo-rozwojowych..
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych,
Informacja o wyborze oferty- System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny perfuzji w obrębie mózgowia
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do wykonywania fluoroskopii
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do angio DSA w obszarze szyi i głowy
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny i analizy dynamiki guzków płuc z zastosowaniem wirtualnej bronchoskopii
Ogłoszenie o zamówieniu-System tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.04.2013 na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją - poprawiona.
Ogłoszenie o zamówieniu -System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 1 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o wyborze oferty- wyniki prac badawczo-rozwojowych
Informacja o wyborze oferty - sprzęt endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Autoklaw
Ogłoszenie o zamówieniu - System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o wyborze oferty- Prace wykończeniowe niezbędne do przystosowania pomieszczeń do świadczenia usług w zakresie kolonoskopii i gastroskopii.
Informacja o wyborze oferty-prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu.
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kolonoskop video, Gastroskop video, Monitor, Procesor video, Źródło światła, Pompa, Ssak endoskopowy, System dokumentacji, Stanowisko robocze do systemu archiwizacji, Automatyczna myjnia do endoskopów.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.02.2013
Zapytanie ofertowe - Klimatyzator– 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami- 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace wykończeniowe
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace niezbędne do instalacji tomografu
Zapytanie ofertowe Szafka endoskopowa – 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania z uwagi na zmianę systemu klimatyzacji.
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 4
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe.
Zapytanie ofertowe - Klimakonwektor – 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.1
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.2
Informacja o wyborze oferty, zakup mammografu
Informacja o wyborze oferty automatycznej myjni do endoskopów
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Gastroskop
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Kolonoskopy
Informacja o wyborze oferty Gastroskop
Informacja o wyborze oferty Kolonoskop
Ogłoszenie o zamówieniu ultra cienki gastroskop
Informacja o wyborze oferty ultracienkiego gastroskopu
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Aparat do Znieczulenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Myjnia
Informacja o wyborze oferty aparatu do znieczulenia.
Ogłoszenie o zamówieniu Mammograf
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe - Zakres prac wykończeniowych.
Jakość
Str. główna Kontakt  

Ogłoszenia o zamówieniach UE. / Ogłoszenie o zamówieniu - wieża endoskopowa, gastroskopy, kolonoskopy, myjnie antyalergiczne do endoskopów, zestawy do rejestracji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów, oprogramowanie do integracji endoskopowego systemu dokumentacji i archiwizacji badań.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

14.03.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający

ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

NIP: 947-10-72-104

REGON: 471304258

Sposób udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.)

Tytuł projektu:

"Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów."

Nr projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-319/12

Nazwa osi priorytetowej i działania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość

Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Przedmiot zamówienia:

Wieża endoskopowa - 1 sztuka

Gastroskopy- 3 sztuki

Kolonoskopy - 3 sztuki

Myjnia antyalergiczna do endoskopów - 4 sztuki

Zestaw do rejestracji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów- 2 sztuki

Oprogramowanie do integracji endoskopowego systemu dokumentacji i archiwizacji badań- 1 sztuka

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wieży endoskopowej - 1 sztuka – Zakupiona zostanie innowacyjna wieża endoskopowa, która będzie współpracowała z innowacyjnymi gastroskopami i kolonoskopami zakupionymi w ramach projektu. Planowana do zakupu wieża będzie składała się z następujących urządzeń :procesora wideo, który służy do przetwarza obrazu z endoskopów, ksenonowego źródła światła, które służy do oświetlania pola operacyjnego, monitora wideo, na którym będą obserwowane obrazy podczas wykonywania zabiegów wprowadzonych w ramach projektu, ssak endoskopowy, służący do odsysania płynów z pola operacyjnego pompy płuczącej, która służy do spłukiwania pola operacyjnego oprogramowania do dokumentowania badań endoskopowych oraz stanowiska roboczego.

Gastroskopy- 3 sztuki

Kolonoskopy - 3 sztuki

Myjnia antyalergiczna do endoskopów - 4 sztuki

Zestaw do rejestracji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów- 2 sztuki

Oprogramowanie do integracji endoskopowego systemu dokumentacji i archiwizacji badań- 1 sztuka

Sprzęt medyczny oraz oprogramowanie powinny spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu , który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku wystąpienia nazwy własnej w opisie przedmiotu zamówienia lub w treści ogłoszenia o zamówieniu rozumie się przez to dany typ/ rodzaj lub typ/rodzaj równoważny, a oferent może zaproponować rozwiązanie/typ/rodzaj równoważny.

Opis sposobu obliczania ceny:

Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:

C = (Cmin /Cb ) x 60%

gdzie:

C - cena

Cmin cena najniższa

Cb – cena badana

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Opis kryteriów wyboru ofert

Kryterium

Waga

Cena

60

Innowacyjność

20

Funkcjonalność

20

Razem

100

Cena- Za spełnienie kryterium cena oferent może uzyskać od 0 do 60 punktów zgodnie z przedstawionym sposobem obliczania ceny.

Innowacyjność- Kryterium innowacyjność obejmuje nowoczesność sprzętu oraz zastosowanie najlepszych dostępnych technologii poprawiających jakość obrazowania. Kryterium innowacyjność zostanie ocenione na podstawie informacji uzyskanych od oferenta. Za spełnienie kryterium innowacyjność oferent może uzyskać od 0 do 20 punktów. Oferent uzyska maksymalną liczbę 20 punktów w ramach kryterium innowacyjność jeżeli w oferowanym sprzęcie medycznym zostaną zastosowane najbardziej innowacyjne i najnowsze rozwiązania technologiczne poprawiające jakość obrazowania. Oferent uzyska 0 punktów w przypadku, gdy w oferowanym sprzęcie nie zastosowano innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprawiających jakość obrazowania.

Funkcjonalność- Za spełnienie kryterium funkcjonalność oferent może uzyskać od 0 do 20 punktów. Kryterium funkcjonalność zostanie ocenione na podstawie informacji uzyskanych od oferentów. Kryterium funkcjonalność obejmuje: parametry techniczne, niezawodność sprzętu, trwałość sprzętu, łatwość w obsłudze i konserwacji. Oferent uzyska maksymalną liczbę 20 punktów w ramach kryterium funkcjonalność jeżeli oferowany sprzęt będzie charakteryzował się najlepszymi parametrami technicznymi, będzie najbardziej trwały i niezawodny oraz będzie najłatwiejszy w obsłudze podczas badań.

Termin wykonania zamówienia


Zamówienie należy wykonać do dnia 30.05.2015.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna zawierać opis oferowanego sprzętu, dane oferenta oraz informację o cenie. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być podpisana oraz zawierać stempel i datę wystawienia oferty.

W przypadku, gdy do porównania ofert konieczne będzie przeliczanie cen wyrażonych w walutach obcych na złotówki stosowany będzie kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert

Oferty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Zamawiającego na adres:

ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

fax: 42 272 39 27

adres poczty elektronicznej: projekty@ardi.pl

Oferty należy dostarczyć do dnia 28.03.2014 do godziny 24.00

Otwarcie ofert nastąpi po dniu 28.03.2014 w siedzibie firmy Ardi sp. z o. o. przy ul. Brukowej 8 w Łodzi.

Opis warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i posiadają wiedzę niezbędną do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji uzyskanych od oferenta.

Informacja o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Informujemy, iż firmie Ardi Spółka z o. o zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na zakup sprzętu medycznego i oprogramowania, które zostanie zakupione w ramach niniejszego zamówienia.

Zastrzeżenie

Zamawiający może zmienić warunki udzielania zamówienia lub unieważnić postępowanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdyby jej przyjęcie wiązało się z realizacją projektu: "Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów." niezgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw lub niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

W przypadku wystąpienia nazwy własnej w opisie przedmiotu zamówienia lub w treści ogłoszenia o zamówieniu rozumie się przez to dany typ/ rodzaj lub typ/rodzaj równoważny, a oferent może zaproponować rozwiązanie/typ/rodzaj równoważny.

Dariusz Jarosiński

Prezes Zarządu


Załączniki - szczegółowy opis zamówienia:


Ogloszenie_o_zam_ardi_inw2_endoskopia14_03_2014

Ardi_inw_2_gastroskop_14_03_2014

Ardi_inw_2_kolonoskop_14_03_2014

Ardi_inw_2myjnia14_03_2014

Ardi_inw_2oprogr_integr14_03_2014

Ardi_inw_2wieza_endoskopowa14_03_2014

Ardi_inw_2zestaw_rej_poc_myciaidez14_03_2014

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt