EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa
Informacja o wyborze oferty- zestaw endoskopowy, oprogramowanie
Informacja o wyborze oferty- sprzęt endoskopowy
Ogłoszenie o zamówieniu - wieża endoskopowa, gastroskopy, kolonoskopy, myjnie antyalergiczne do endoskopów, zestawy do rejestracji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów, oprogramowanie do integracji endoskopowego systemu dokumentacji i archiwizacji badań.
Ogłoszenie o zamówieniu - zestaw endoskopowy -1 sztuka, oprogramowanie do obsługi badań endoskopowych- 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - szafka endoskopowa 1 sztuka
Informacja o wyborze oferty- drzwi RTG komplet
Zapytanie ofertowe - Drzwi RTG komplet- 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury 3 m2 w pokoju przygotowania pacjenta do badań tomograficznych.
Ogłoszenie o zamówieniu -Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o wyborze oferty - prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Informacja o wyborze oferty- wózek do zestawów endoskopowych.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa z wieszakami.
Informacja o wyborze oferty- stół endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Stół endoskopowy – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Łóżka reanimacyjne na salę wybudzeń - 3 sztuki.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 2.
Zapytanie ofertowe - wózek do zestawów endoskopowych – 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - STÓŁ ENDOSKOPOWY OPERACYJNY
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o unieważnieniu wyboru dostawcy prac niezbędnych do instalacji tomografu w pomieszczeniu do wykonywania badań tomograficznych z dnia 6.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu-Wyniki prac badawczo-rozwojowych..
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych,
Informacja o wyborze oferty- System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny perfuzji w obrębie mózgowia
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do wykonywania fluoroskopii
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do angio DSA w obszarze szyi i głowy
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny i analizy dynamiki guzków płuc z zastosowaniem wirtualnej bronchoskopii
Ogłoszenie o zamówieniu-System tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.04.2013 na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją - poprawiona.
Ogłoszenie o zamówieniu -System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 1 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o wyborze oferty- wyniki prac badawczo-rozwojowych
Informacja o wyborze oferty - sprzęt endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Autoklaw
Ogłoszenie o zamówieniu - System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o wyborze oferty- Prace wykończeniowe niezbędne do przystosowania pomieszczeń do świadczenia usług w zakresie kolonoskopii i gastroskopii.
Informacja o wyborze oferty-prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu.
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kolonoskop video, Gastroskop video, Monitor, Procesor video, Źródło światła, Pompa, Ssak endoskopowy, System dokumentacji, Stanowisko robocze do systemu archiwizacji, Automatyczna myjnia do endoskopów.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.02.2013
Zapytanie ofertowe - Klimatyzator– 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami- 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace wykończeniowe
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace niezbędne do instalacji tomografu
Zapytanie ofertowe Szafka endoskopowa – 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania z uwagi na zmianę systemu klimatyzacji.
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 4
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe.
Zapytanie ofertowe - Klimakonwektor – 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.1
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.2
Informacja o wyborze oferty, zakup mammografu
Informacja o wyborze oferty automatycznej myjni do endoskopów
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Gastroskop
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Kolonoskopy
Informacja o wyborze oferty Gastroskop
Informacja o wyborze oferty Kolonoskop
Ogłoszenie o zamówieniu ultra cienki gastroskop
Informacja o wyborze oferty ultracienkiego gastroskopu
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Aparat do Znieczulenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Myjnia
Informacja o wyborze oferty aparatu do znieczulenia.
Ogłoszenie o zamówieniu Mammograf
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe - Zakres prac wykończeniowych.
Jakość
Str. główna Kontakt  

Ogłoszenia o zamówieniach UE. / Ogłoszenie o zamówieniu - Kolonoskop video, Gastroskop video, Monitor, Procesor video, Źródło światła, Pompa, Ssak endoskopowy, System dokumentacji, Stanowisko robocze do systemu archiwizacji, Automatyczna myjnia do endoskopów.

 


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

26.02.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający

ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

NIP: 947-10-72-104

REGON: 471304258


Sposób udzielenia zamówienia


Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.)


Tytuł projektu:


Wdrożenie nowoczesnych metod diagnostyki przewodu pokarmowego z wykorzystaniem tomografii komputerowej i wirtualnego obrazowania.”


Nr projektu: WND –RPLD.03.03.00-00-049/11


Nazwa osi priorytetowej i działania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość

Działanie 3.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.


Przedmiot zamówienia:


Kolonoskop video- 1 sztuka

Gastroskop video- 1 sztuka

Monitor- 1 sztuka

Procesor video- 1 sztuka

Źródło światła – 1 sztuka

Pompa- 1 sztuka

Ssak endoskopowy- 1 sztuka

System dokumentacji – 1 sztuka

Stanowisko robocze do systemu archiwizacji.- 1 sztuka

Automatyczna myjnia do endoskopów- 1 sztuka


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu medycznego i oprogramowania na potrzeby firmy Ardi sp. z o.o.:

Kolonoskop video- 1 sztuka

Gastroskop video- 1 sztuka

Monitor- 1 sztuka

Procesor video- 1 sztuka

Źródło światła – 1 sztuka

Pompa- 1 sztuka

Ssaka endoskopowy- 1 sztuka

System dokumentacji – 1 sztuka

Stanowisko robocze do systemu archiwizacji.- 1 sztuka

Automatyczna myjnia do endoskopów- 1 sztuka


Sprzęt medyczny oraz oprogramowanie powinny spełniać wymagania techniczne opisane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

Opis sposobu obliczania ceny:


Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:

C = (Cmin /Cb ) x 60%

gdzie:

C - cena

Cmin‑ cena najniższa

Cb – cena badana


a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.


Opis kryteriów wyboru ofert


Kryterium

Waga

Cena

60,00

Funkcjonalność

20,00

Innowacyjność

20,00

Razem

100,00


Cena- Za spełnienie kryterium cena oferent może uzyskać od 0 do 60 punktów zgodnie z przedstawionym sposobem obliczania ceny.

Innowacyjność- Kryterium innowacyjność obejmuje nowoczesność sprzętu oraz zastosowanie najlepszych dostępnych technologii poprawiających jakość obrazowania endoskopowego. Kryterium innowacyjność zostanie ocenione na podstawie informacji uzyskanych od oferenta. Za spełnienie kryterium innowacyjność oferent może uzyskać od 0 do 20 punktów. Oferent uzyska maksymalną liczbę 20 punktów w ramach kryterium innowacyjność jeżeli w oferowanym sprzęcie medycznym zostaną zastosowane najbardziej innowacyjne i najnowsze rozwiązania technologiczne poprawiające jakość obrazowania endoskopowego. Oferent uzyska 0 punktów w przypadku, gdy w oferowanym sprzęcie nie zastosowano innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprawiających jakość obrazowania endoskopowego.


Funkcjonalność- Za spełnienie kryterium funkcjonalność oferent może uzyskać od 0 do 20 punktów. Kryterium funkcjonalność zostanie ocenione na podstawie informacji uzyskanych od oferentów. Kryterium funkcjonalność obejmuje: parametry techniczne, niezawodność sprzętu, trwałość sprzętu, łatwość w obsłudze i konserwacji. Oferent uzyska maksymalną liczbę 20 punktów w ramach kryterium funkcjonalność jeżeli oferowany sprzęt będzie charakteryzował się najlepszymi parametrami technicznymi, będzie najbardziej trwały i niezawodny oraz będzie najłatwiejszy w obsłudze podczas badań oraz mycia i dezynfekcji.


Termin wykonania zamówienia


Zamówienie należy wykonać do dnia 12.12.2013.


Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna zawierać opis oferowanego sprzętu medycznego, dane oferenta oraz informację o cenie. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być podpisana oraz zawierać stempel firmy i datę wystawienia oferty.

W przypadku, gdy do porównania ofert konieczne będzie przeliczanie cen wyrażonych w walutach obcych na złotówki stosowany będzie kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.


Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert


Oferty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby zamawiającego na adres:


ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

fax: 42 272 39 27

adres poczty elektronicznej: projekty@ardi.pl


Oferty należy dostarczyć do dnia 13.03.2013 do godziny 24.00


Otwarcie ofert nastąpi po dniu 13.03.2013 w siedzibie firmy Ardi sp. z o.o. przy ul. Brukowej 8 w Łodzi.


Opis warunków udziału w postępowaniu


O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji uzyskanych od oferenta.


Informacja o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.


Informujemy, iż firmie Ardi Spółka z o. o zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość Działanie 3.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach na zakup sprzętu medycznego i oprogramowania, które zostanie zakupione w ramach niniejszego zamówienia.

Zastrzeżenie

Zamawiający może zmienić warunki udzielania zamówienia lub unieważnić postępowanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdyby jej przyjęcie wiązało się z realizacją projektu: „Wdrożenie nowoczesnych metod diagnostyki przewodu pokarmowego z wykorzystaniem tomografii komputerowej i wirtualnego obrazowania.” niezgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość Działanie 3.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach lub niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu.


Dariusz Jarosiński

Prezes Zarządu

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.02.2013

Zamawiający

ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

NIP: 947-10-72-104

REGON: 471304258

Kolonoskop video z obrazowaniem endoskopowym w ograniczonym paśmie światła czerwonego NBI

Główne cechy:

· obrazowanie w rozdzielczości HDTV 1080p

· technologia Narrow Band Imagining w połączeniu z HDTV oraz Close Focus poprawia obserwację błony śluzowej

· 170 stopniowe pole widzenia umożliwia szeroki zakres obserwacji jelita grubego i może ułatwić manewrowanie endoskopem, skrócenie czasu badania oraz zwiększenie efektywności;

· Szeroki kanał o średnicy 3,7 mm mieści obszerny zakres przyrządów do endoterapii jednocześnie posiadając wystarczające możliwości ssania.

· Endoskop wyposażony w jednostopniowe wodoodporne złącze – brak konieczności stosowania nasadek uszczelniających do dekontaminacji, tym samym brak ryzyka przypadkowego zawilgocenia aparatu

· Pierwszy na świecie cyfrowy endoskop – cyfrowa technologia pozwala na uzyskanie niepowtarzalnej jakości obrazu

· Wideokolonoskop wyposażony jest w funkcję transmisji naprężeń ( HFT High Force Transmission), która polega na przekazywaniu takiej samej siły naprężeń na całej długości wziernika podczas manipulacji sondą wokół własnej osi. Przekazywanie zmian ruchów sondą na długości całego wziernika to w przybliżeniu 1:1. Oznacza to, że obracając głowicą endoskopu podczas badania o 180o taką samą reakcję sondy uzyskamy w części dystalnej tj. obrót obrazu o ok. 180o. ( Dotychczas endoskopy nie posiadały takiej funkcji)

· Wideokolonoskopy , w których zastosowano innowacyjny system dwustopniowego zaginania końcówki endoskopu. Ma to na celu przeciwdziałanie zapętlaniu się endoskopu oraz zmniejszanie ucisku podczas przedostawania się przez zagięcia w jelicie grubym. Jest to dodatkowym udogodnieniem ułatwiającym sprawne wykonanie badania przy mniejszych dolegliwościach bólowych pacjenta

· Innowacyjna funkcja zmiennej sztywności sondy endoskopu pozwala operatorowi na szybsze i łatwiejsze wykonanie badania poprzez dopasowanie się do indywidualnego układu jelita każdego pacjenta w trakcie badania. Funkcja ta pozwala na znacznie ograniczenie czasu badania oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych pacjenta.

· pomocniczy wytrysk wody uruchamiany przyciskiem na endoskopie lub za pomocą sterownika nożnego usuwa śluz i zanieczyszczenia z wnętrza jelita grubego zapewniając czyste pole widzenia w każdym momencie.

· wysoko oceniane możliwości w zakresie zmiennej sztywności w celu dostosowania elastyczności wprowadzanego przewodu do warunków i kształtu jelita grubego;

· przewód wprowadzający ma średnicę zewnętrzną 12,8 mm, a zakończenie ma średnicę 13,2mm

· szeroki zakres manewrowania w 4 strony ( 180 stopni góra/dół oraz 160 stopni prawa/lewa)

· ergonomicznie zaprojektowany uchwyt ułatwia manewrowanie endoskopem, podczas gdy łatwo dostępne przyciski oraz wybierane przez użytkownika przełączniki poprawiają zdolności operowania

· kompatybilny z procesorem

· funkcja ID kolonoskopu gromadzi indywidualne informacje dla endoskopu we wbudowanym module pamięci i wyświetla je na monitorze ułatwiając zarządzanie endoskopem i sprawia, że endoskop jest przygotowany do rozwoju systemów nowej generacji

HDTV 1080p, Close Focus oraz Narrow Band Imagining czynią ten zaawansowany skop nowym standardem w kolonoskopii.

Dostarczając najwyższej możliwej rozdzielczości i jakości obrazu kolonoskop jest kompatybilny z systemem HDTV. Kolonoskop jest doskonale dopasowany do zaawansowanych funkcji włącznie z technologią Close Focus, która umożliwia w prosty sposób uzyskanie tego samego efektu jak elektroniczne powiększenie poprzez przesunięcie końcówki endoskopu blisko obserwowanej powierzchni. Wzmocniona skuteczność obrazowania umożliwia również wykorzystanie Narrow Band Imagining do wykrywania drobnych lub płaskich uszkodzeń. Dzięki wyjątkowemu i nadzwyczaj szerokiemu 170 stopniowemu polu widzenia wprowadzenie endoskopu jest łatwiejsze, a proporcja utraconego pola widzenia jest zredukowana ułatwiając ograniczenie czasu badania i zwiększając efektywność.

Nowa generacja obrazów HDTV 1080p

Tak, jak HDTV 1080p dostarcza niezwykłych obrazów w warunkach domowych, tak może dostarczyć przełomowo udoskonalonej jakości obrazu do zastosowań endoskopowych. Dzięki kompatybilności HDTV z CCD w połączeniu z procesorem , kolonoskop jest w stanie przechwycić obrazy, których przejrzystość i szczegółowość poprawią precyzję diagnostyki i zwiększą możliwości diagnostyczne. Gdy obrazy te zostaną wyświetlone na przeznaczonym do tego monitorze nawet najmniejsze szczegóły dolnego odcinka przewodu pokarmowego będą zaprezentowane z nadzwyczaj wyrazistą przejrzystością i precyzją koloru.

Światło Narrow Band Imaging dla wzmocnienia odwzorowania szczegółów

W dolnym odcinku przewodu pokarmowego Narrow Band Imagining (NBI) wzmacnia odwzorowanie szczegółów tak, iż można udowodnić, iż może ona zastąpić chromoendoskopię w jelicie grubym. Oprócz wykrywania uszkodzeń w jelicie grubym połączenie jakości obrazu NBI oraz HDTV ułatwia identyfikację podejrzanych obszarów. Umożliwia to wykonywanie biopsji celowanych u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Co to jest HDTV 1080p

Obrazowanie w standardzie HDTV 1080 progresywnym, jako jedyne tego typu tak innowacyjne rozwiązanie na rynku. (Dotychczas najwyższe standardy obrazowania to SXGA- HDTV1080i z przplotem). HDTV1080p oferuje jakość obrazu porównywalną do jakości filmu analogowego i wygodę oraz elastyczność konwencjonalnego wideo. Posiadając 1080 efektywnych linii przedstawiających obraz, w porównaniu do 480 linii dla NTSC i 576 dla systemu PAL, HDTV zapewnia jakość obrazu, która jest ponad dwa razy lepsza, niż konwencjonalna telewizja. Większa gęstość pikseli tworzy gładki, jasny obraz, który posiada niezwykłą szczegółowość i naturalne kolory, a przy niższej rozdzielczości wyświetlanego obrazu nie jest skażony pikselowo. Wysoka jakość i realizm obrazu sprawiają, że system HDTV jest idealny do wykonywania wymagających szczególnej precyzji zabiegów, podnosi również jakość oceny śluzówki.

Ta wspaniała jakość i realistyczność czyni HDTV idealną technologią do wymagających zastosowań w zakresie obrazowania takich jak endoskopia.

Dane techniczne

System optyczny : pole widzenia 170 stopni

Kierunek widzenia: 0 widzenie, na wprost

Głębokość pola: od 2 do 100 mm

Zakończenie: średnica zewnętrzna: 13,2mm

Przewód wprowadzający: średnica zewnętrzna: 12,8 mm

Długość robocza: 1680 mm I: 1330 mm

Całkowita długość: 2005 mm I: 1655 mm

Kanał na instrumenty: średnica wewnętrzna: 3,7 mm

Minimalny dystans niezbędny do widzenia: 2 mm od zakończenia

Gastroskop video

Główne cechy:

· obrazowanie w rozdzielczości HDTV 1080p

· technologia Narrow Band Imagining w połączeniu z HDTV oraz Close Focus poprawia obserwację błony śluzowej

· wąskie zakończenie oraz średnica wprowadzanego przewodu wynosząca 9,2 mm zapewnia wspaniałe możliwości wprowadzania gastroskopu.

· Endoskop wyposażony w jednostopniowe wodoodporne złącze – brak konieczności stosowania nasadek uszczelniających do dekontaminacji, tym samym brak ryzyka przypadkowego zawilgocenia aparatu

· Pierwszy na świecie cyfrowy endoskop – cyfrowa technologia pozwala na uzyskanie niepowtarzalnej jakości obrazu

· Dysza wodna umożliwiająca uzyskać wyższą skuteczność badań i leczenia

· obszerny kanał o średnicy 2,8 mm umożliwia wykorzystanie szerokiego zakresu instrumentów

· szeroki zakres manewrowania w 4 strony ( 210 stopni góra, 90 stopni dół oraz 100 stopni prawa/lewa) umożliwia wszechstronne badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego

· nadzwyczaj szerokie 140 stopniowe pole widzenia umożliwia dokładną obserwację szerokiego obszaru;

· ergonomicznie zaprojektowany uchwyt ułatwia manewrowanie endoskopem, podczas gdy łatwo dostępne przyciski oraz wybierane przez użytkownika przełączniki poprawiają możliwości operowania

· w pełni kompatybilny z procesorem

· funkcja ID gastroskopu gromadzi indywidualne informacje dla endoskopu we wbudowanym module pamięci i wyświetla je na monitorze ułatwiając zarządzanie endoskopem i sprawia, że endoskop jest przygotowany do rozwoju systemów nowej generacji

Dane techniczne

System optyczny : pole widzenia 140 stopni

Kierunek widzenia: 0 widzenie, na wprost

Głębokość pola: od 2 do 100 mm

Zakończenie : średnica zewnętrzna: 9,2 mm

Przewód wprowadzający: średnica zewnętrzna: 9,2 mm

Zgięcie : zakres zgięcia: 210 stopni w górę, 90 stopni w dół, 100 stopni prawa/lewa

Długość robocza: 1030 mm

Całkowita długość: 1350mm

Kanał na instrumenty: średnica wewnętrzna: 2,8 mm

Minimalny dystans niezbędny do widzenia: 2 mm od zakończenia

HDTV 1080p, Close Focus połączona z technologią Narrow Band Imagining w celu osiągnięcia nowego standardu obserwacji endoskopowej górnego odcinka przewodu pokarmowego

Gastroskop wideo dostarcza najwyższej możliwej jakości obrazu HDTV 1080p. Oferując rozdzielczość, która znacznie przewyższa konwencjonalne video oraz posiadając dodatkowe cechy wynikające z zastosowania technologii Narrow Band Imaging, gastroskop wideo poprawia obrazowanie diagnostyczne umożliwiając obserwację naczyń kapilarnych oraz delikatnych struktur błony śluzowej. Zastosowanie ulepszonego systemu optycznego eliminuje potrzebę elektronicznego powiększenia. Posiadając innowacyjnie niewielką średnicę zewnętrzną gastroskop zachowuje cechy w zakresie obsługi, do których przywykliśmy korzystając ze standardowych endoskopów.

Obrazy HDTV nowej generacji

Gastroskop wideo wyposażony w CCD kompatybilny z HDTV może zostać połączony z procesorem dzięki czemu prezentuje przejrzyste, rzeczywiste obrazy, precyzyjne szczegóły oraz rzeczywiste kolory, które zwiększą precyzję diagnostyki. Przy wykorzystaniu HDTV nawet najmniejsze szczegóły górnego odcinka przewodu pokarmowego będą przejrzyście zaprezentowane. Wykorzystując przeznaczony do tego monitor można zoptymalizować jakość obrazu i ograniczyć do minimum zmęczenie wzroku badającego.

Co to jest HDTV 1080p

Obrazowanie w standardzie HDTV1080 progresywnym, jako jedyne tego typu tak innowacyjne rozwiązanie na rynku. (Dotychczas najwyższe standardy obrazowania to SXGA- HDTV1080i z przplotem). HDTV1080p oferuje jakość obrazu porównywalną do jakości filmu analogowego i wygodę oraz elastyczność konwencjonalnego wideo. Posiadając 1080 efektywnych linii przedstawiających obraz, w porównaniu do 480 linii dla NTSC i 576 dla systemu PAL, HDTV zapewnia jakość obrazu, która jest ponad dwa razy lepsza, niż konwencjonalna telewizja. Większa gęstość pikseli tworzy gładki, jasny obraz, który posiada niezwykłą szczegółowość i naturalne kolory, a przy niższej rozdzielczości wyświetlanego obrazu nie jest skażony pikselowo. Wysoka jakość i realizm obrazu sprawiają, że system HDTV jest idealny do wykonywania wymagających szczególnej precyzji zabiegów, podnosi również jakość oceny śluzówki.

Ta wspaniała jakość i realistyczność czyni HDTV idealną technologią do wymagających zastosowań w zakresie obrazowania takich jak endoskopia.

Monitor

Endoskopia wymaga najlepszego możliwego odtworzenia delikatnych struktur i wewnętrznych tkanek dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności prowadzonej diagnostyki. W sytuacji, gdy wysokiej jakości sygnał video jest wychwytywany przez endoskop, potrzebny jest równie wysokiej jakości monitor dla osiągnięcia optymalnej jakości obrazowania.

Monitor zapewnia uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów przy wykonywaniu badań endoskopowych. Monitor 26 calowy może odtwarzać obrazy Full HD ( 1920- 1200 pikseli) na panelu LCD o proporcji boków 16:10.

Zastosowanie trójwymiarowej tablicy oraz 10- bitowe przetwarzanie obrazu. Zapewnia to odpowiednie odtworzenie kolorów od najniższego do najwyższego natężenia światła we wszystkich formatach video.

W celu uzupełnienia endoskopów o wysokiej rozdzielczości, można zastosować 26 calowe płaskie monitory LCD specjalnie do zastosowań w endoskopii – monitor kompatybilny z HDTV lub monitor ze wzmocnioną funkcją wysokiej rozdzielczości.

Główne cechy:

· w pełni cyfrowe, kompatybilne z opcją wysokiej rozdzielczości HDTV obrazy o wysokiej rozdzielczości ze stabilną wolno migającą jakością obrazu

· wspaniałe obrazowanie o wysokiej rozdzielczości z wyjątkową jakością obrazu

· duży 26 calowy ekran LCD o rozdzielczości 1920- 1200 pikseli, która dostarcza czystych, łatwych do oglądania obrazów

· progresywne skanowanie minimalizuje zniekształcenia i migotanie

· oszczędność przestrzeni – monitory posiadają niewielkie, płaskie kształty.

· warstwa anty odblaskowa w celu zminimalizowania refleksu

· funkcja wzmocnienia w celu zwiększenia ostrości obrazu

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt